Uzavretie manželstva v Poľskej republike

Autor: Pavol Benčo | 23.1.2013 o 16:00 | (upravené 23.1.2013 o 17:07) Karma článku: 5,39 | Prečítané:  1627x

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že nakoľko Slovenská republika aj Poľská republika sú členskými štátmi EÚ, uzavretie manželstva medzi slovenským a poľským občanom nebude predstavovať väčší problém. To však platí, iba ak sa manželstvo má uzavrieť pred slovenským matričným úradom, resp. pred orgánom cirkvi na Slovensku. Ak sa však snúbenci rozhodnú zosobášiť v Poľsku, ocitnú sa v neľahkej pozícii.

Z uvedeného vyplýva, že najjednoduchší spôsob ako môžu Slovák a Poľka, resp. Slovenka a Poliak uzavrieť manželstvo, je, že sa "vezmú" na Slovensku. Na tomto mieste je potrebné zdôrazniť, že uzavretie manželstva na konzulárnom úrade Slovenskej alebo Poľskej republiky nie je možné, nakoľko je toto vylúčené Konzulárnym dohovorom medzi ČSSR a Poľskom.

V prípade, že sa však rozhodnú rešpektovať tradície, alebo jednoducho majú radi výzvy a radi robia veci komplikovanejšie, alebo majú na to akýkoľvek iný dôvod, budem sa v článku snažiť poskytnúť prehľad ako v tejto veci postupovať. Článok odzrkadľuje iba moju osobnú skúsenosť a v žiadnom prípade si nekladie za cieľ poskytnúť komplexné právne poradenstvo.

Uzavretie manželstva medzi štátnym príslušníkom SR a štátnym príslušníkom Poľskej republiky na území Poľskej republiky predstavuje z hľadiska medzinárodného práva súkromného súkromnoprávny vzťah s tzv. cudzím/medzinárodným prvkom. To znamená, že tento vzťah má v určitom svojom aspekte nezanedbateľnú väzbu k cudziemu štátu, v tomto prípade - cudzie štátne občianstvo jedného zo snúbencov. Táto skutočnosť predurčuje špecifický prístup k takémuto právnemu vzťahu.

Z hľadiska formy, rovnako ako u nás je možné v Poľsku uzavrieť civilný alebo cirkevný sobáš. Je potrebné si uvedomiť, že nakoľko k uzavretiu manželstva dochádza v Poľsku, budú sa aj podmienky jeho uzavretia spravovať poľským právnym poriadkom, konkrétne čl. 3-15 zák. zo dňa 25. februára 1964 o rodine v znení neskorších predpisov (ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy), a to s určitými výnimkami rešpektujúcimi existenciu práve už spomenutého cudzieho prvku.

Uzavretie manželstva pred matričným úradom

Príslušným na uzavretie manželstva je matričný úrad (Urząd Stanu Cywilnego - skr. USC) podľa bydliska alebo pobytu snúbencov alebo jedného z nich. Spolu s žiadosťou o uzavretie manželstva je potrebné predložiť doklady, ktorých zoznam a náležitosti ustanovuje zák. zo dňa 29. septembra 1986 o matrikách (Ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 roku Nr 212, poz. 1264 ze zmianami)) v oddieli 6, čl. 54 a nasl.

Obligatórnymi dokumentami pre oboch snúbencov sú: doklad totožnosti (občiansky preukaz/cestovný pas), odpis rodného listu.

Fakultatívnymi dokumentami sú: právoplatné rozhodnutie o rozvode manželstva (v prípade, ak niektorý zo snúbencov, príp. obaja už v minulosti uzavreli manželstvo), úmrtný list manžela alebo manželky (v prípade, ak jeden z jeden zo snúbencov, príp. obaja sú ovdovení)

Okrem toho musí osoba, ktorá má zámer uzavrieť manželstvo, podľa čl. 54 ods. 1 tohto zákona predložiť písomné výhlásenie o tom, že nevie o okolnostiach vylučujúcich uzavretie manželstva.

Podľa čl. 56 poľského zákona o matrikách, je občan cudzieho štátu, ktorý chce uzavrieť manželstvo, povinný predložiť vedúcemu matričného úradu (poľsky: kierownik urzędu stanu cywilnego), osvedčenie o tom, že podľa právne poriadku štátu, ktorého je príslušníkom, je spôsobilý na uzavretie manželstva.

Všetky dokumenty, ktoré sú v inom ako úradnom jazyku, musia byť úradne preložené do poľského jazyka. Zoznam úradných prekladateľov zapísaných v registri Ministerstva spravodlivosti SR možno nájsť na portáli JASPI, v sekcii Prekladatelia.

Nakoľko na internete sa vyskytuje množstvo mylných, zavádzajúcich a nepresných informácií týkajúcich sa overovania verejných listín na účely použitia pred orgánmi cudzieho štátu, je potrebné dotknúť sa aj tohto problému. V tejto oblasti je významným Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overovania zahraničných verejných listín, tzv. Haagsky dohovor, na základe ktorého sa na verejné listiny overujú formou apostily (Apostille). Tento sa však vo vzťahu medzi Slovenskou a Poľskou republikou neuplatní, nakoľko má aplikačnú prednosť bilaterálna zmluva medzi ČSSR a Poľskou republikou o právnej pomoci, v dôsledku ktorej sa overenie verejných listín nevyžaduje.

Tým však samozrejme nie je dotknuté osvedčovanie pravosti odpisov listín (vidimácia), príp. pravosti podpisov na listinách (legalizácia). Kópie listín alebo podľa potreby podpisy na listinách, ktoré sa majú použiť v konaní musia byť osvedčené (overené) notárom. Listiny a podpisy na listinách, ktoré sa majú použiť na účely do zahraničia by mali byť osvedčené notárom, nie pracovníkom, ktorého notár poveril.

Problém pre občana SR nastáva vo chvíli, keď si chce zadovážiť posledný z menovaných dokladov, teda osvedčenie o tom, že podľa slovenského práva (zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov), je spôsobilý uzavrieť manželstvo. Totiž, novelou zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách došlo s účinnosťou od 1.2.2006 k zániku povinnosti Slovenskej republiky vydávať osvedčenia o sposobilosti na uzavretie manželstva. A keďže Slovenská republika takéto potvrdenia nevydáva, no na druhej strane Poľská republika tieto výslovne vyžaduje, dochádza k situácii, že splnenie tejto podmienky z objektívnych dôvodov nie je možné.

Našťastie aktuálne platná poľská právna úprava pamätá aj na takúto možnosť a v čl. 56 ods. 2 a nasl. poľského zák. o matrikách ustanovuje, že súd môže účastníka v neprocesnom konaní oslobodiť od predloženia tohto dokumentu. Poľský súd potom na základe slovenský právnych predpisov, rozhodne či účastník môže uzavrieť manželstvo.

Práve do tohto rozhodovania súdu, teda posudzovania splnenia podmienok na uzavretie manželstva účastníka, sa premieta onen špecifický prístup podmienený existenciou cudzieho prvku, keďže poľský súd rozhoduje o právach a povinnostiach za použitia vnútroštátneho práva iného štátu.

Oslobodenie od predloženia osvedčenia o právnej spôsobilosti

Ako už bolo spomenuté občan SR nemá možnosť získať od orgánov SR osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva. Musí sa teda obrátiť na súd so žiadosťou o oslobodenie od povinnosti predložiť tento dokument.

Príslušným na konanie je Okresný súd, odd. rodiny a maloletých (Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich) v mieste bydliska alebo pobytu žiadateľa, nie v mieste bydliska alebo pobytu poľského snúbenca. Ak žiadateľ nemá na území Poľske republiky ani bydlisko, ani pobyt, je na konanie príslušný Okresný súd pre hlavné mesto Varšavy, odd. rodiny a maloletých (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, VI Wydział Rodzinny i Nieletnich).

Subsidiárne sa žiadateľ môže ešte pred podaním žiadosti obrátiť na Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave, ktoré vydáva potvrdenie v poľskom jazyku o skutočnosti, že Slovenská republika od 1.2.2006 osvedčenia o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva skutočne nevydáva (Zaświadczenie w sprawie zawierania małżeństwa za granicą). Vystavenie tohto potvrdenia v súčasnosti stojí okolo 40 PLN. V potvrdení sa okrem iného uvádza, že potvrdenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine možno zastúpiť čestným vyhlásením občana SR o jeho osobnom stave.

Aj keď toto celkom nekorešponduje s poľskou úpravou, možno takéto vyhlásenie spolu so žiadosťou súdu podporne predložiť. Vyhlásenie by malo okrem formálnych náležitostí obsahovať výrok o tom, že osoba ktorá ho urobila, teda žiadateľ, je slobodná/rozvedená/ovdovelá a že spĺňa všetky podmienky na uzavretie manželstva podľa slovenkého právneho poriadku, najmä dosiahnutie predpísaného veku.

Žiadosť o oslobodenie o predloženia osvedčenia o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva (Wniosek  o zwolnenie od przedłożenia dowodu zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego) by mal obsahovať označeniu súdu, ktorému smeruje, označenie žiadateľa, označenie iného účastníka konania - poľského snúbenca, informáciu o tom, čoho sa žiadosť týka, čo žiadateľ v žiadosti navrhuje, jej odôvodnenie, datovanie, podpis žiadateľa, zoznam príloh. Žiadosť ako aj všetky prílohy je potrebné zaslať v dvoch vyhotoveniach.

Súdne poplatky spojené s týmto konaním predstavujú 100 PLN a je možné ich zaplatiť priamo v pokladni súdu alebo bankovým prevodom, a to aj zo zahraničia. Pokiaľ žiadateľ nemá bydlisko alebo pobyt na území Poľska, je potrebné ustanoviť zástupcu na doručovanie písomností na území Poľskej republiky.

Čo sa týka príloh k žiadosti, tak okrem už uvedeného čestného výhlasenia o právnej spôsobilosti a potvrdenia Veľvyslanectva SR vo Varšave, ktoré majú odporúčací charakter, musia byť k žiadosti priložené odpisy rodných listov snúbencov (žiadateľ, účastník), kópia dátovej strany dokladu totožnosti žiadateľa, príp. právoplatné rozhodnutie o rozvode predchádzajúceho manželstva či úmrtný list manžela/manželky z predchádzajúceho manželstva. Čo sa týka úradného prekladu, overovania a osvedčovania odpisov a podpisov, platí, čo bolo uvedené už skôr.

Výsledkom správne podanej žiadosti a splnenia všetkých ostatných je potom rozhodnutie súdu o oslobodení od predloženia potvrdenia o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva. S týmto rozhodnutím sa potom už snúbenec môže obrátiť na matričný úrad.

Uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi

Informácie o podmienkach uzavretia cirkevného sobáša ako aj ďalšie informácie týkajúce sa uzavretia manželstva v Poľsku, správne poplatky, lehoty atď. možno nájsť na stránke Veľvyslanectva Slovenskej republiky vo Varšave. 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁRE

Vracajú sa deväťdesiate roky a prečo sa Danko drží ruskej letky

Povedať, že Fico III a Mečiar III už sú jedna k jednej, sa ešte nedá, ale synchronizovaná akcia proti Kiskovi je porovnateľná iba a len s únosom mladého Kováča.

DOMOV

Lipšic dostal za nehodu z minulého roka podmienečný trest

Súd odsúdil bývalého poslanca Lipšica.


Už ste čítali?